Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által átadott hirdetési anyagot a hirdetési szerződésben meghatározott méretben, terjedelemben és megfelelő minőségben jelenteti meg.

2.) A Szolgáltató szavatol azért, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, és ennek megfelelően a hirdetési szerződés hatálya alatt a Hirdetés elérhető lesz.

3.) Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetetten nem utalhat a Megrendelő által biztosított, illetve fizetett Hirdetésben más termékére illetve szolgáltatására.

4.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden védjegyet, kereskedelmi nevet, képet, grafikus ábrázolást, mely a Hirdetés részét képezi, elhagyás és megváltoztatás nélkül feltüntet a Hirdetés közzététele során.

5.) Szolgáltató kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldal megtekintésére, és az azon történő keresésre ingyenesen és regisztráció nélkül biztosít lehetőséget.

6.) A Megrendelő által elhelyezett képeket a Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

7.) Tekintettel arra, hogy az Internet nem minősül biztonságos hálózatnak, a Megrendelő által ilyen módon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba következtében esetlegesen felmerülő károk tekintetében a Szolgáltató a kártérítési felelősségét jelen nyilatkozatával kizárja.

8.) A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a portálon található funkciók esetleges hibáinak, zavarainak azonnali kijavítására, azonban megfelelő gondosság mellett minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő hibák mielőbbi elhárítása érdekében.

9.) A Szolgáltató a weboldal, és szolgáltatásainak az elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az elhelyezett adatok esetleges törléséből vagy megsemmisüléséből, a szolgáltatás akadályoztatásából vagy korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítése iránti felelősségét jelen nyilatkozatával kizárja.

10.) A Megrendelő által elhelyezett, vagy Szolgáltató által csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett adatot, tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ilyen adatért, tartalomért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő által közzétett tartalom hatályos jogszabályt, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét sérti, úgy abban az esetben jogosult a sértő tartalmat eltávolítani felmerült kárának megtérítését követelni.

11.) Az erkölcsöt, jó ízlést, vagy jogszabályt sértő, valamint a weboldal felépítésébe, szerkezetébe, tematikájába nem illő tartalmat, adatot, információt, képet, vagy egyéb fájlt, illetve a megtévesztő, megtévesztésre alkalmas, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, illetve úgynevezett bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket a Szolgáltató a Megrendelő előzetes értesítése nélkül jogosult törölni rendszeréből.

12.) A Szolgáltató jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül törölni a Hirdetést, amennyiben a Megrendelő a Hirdetésben más, a Szolgáltató oldalával megegyező vagy hasonló tematikájú weboldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

13.) A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelésének megfelelően a Hirdetés Internetre helyezését elutasítsa. Az elutasítás tényét ebben az esetben haladéktalanul köteles közölni Megrendelővel.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1.) A Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Hirdetés miként került a Szolgáltató weboldalán bemutatásra. Kifogásait a Hirdetés megjelentetésétől, illetve esetleges megváltoztatásától számított 03 (három) munkanapon belül köteles írásban jelezni a Szolgáltató felé. E határidő elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

2.) A leadott hirdetési anyag tartalmáért a Megrendelő tartozik teljes felelősséggel. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy olyan hirdetési anyagot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, mely nem sérti a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, továbbá a hirdetési tevékenységet érintő egyéb jogszabályok és a hirdetési szerződés rendelkezéseit, illetve nem sérti harmadik személyek személyhez fűződő és szerzői jogait.

3.) A Megrendelő által elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy ezzel kapcsolatosan Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a Megrendelő kötelezettséget vállal a Szolgáltató permentesítésére, és az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

4.) Amennyiben Szolgáltató a jelen szerződés I. fejezetének 10-11 pontjai alapján Hirdetését törölte, Megrendelő semminemű kártérítési -, egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, és köteles a Szolgáltató valamennyi felmerült kárát megtéríteni.

A Hirdetési Díj megfizetése

1.) Megrendelő az általa megrendelt hirdetési csomagnak megfelelő Hirdetési Díjat a hirdetési szerződésben vagy a hirdetés megrendelésén illetve a Megrendelő nevére kiállított számlán szereplő fizetési határidőig banki átutalás útján, egy összegben köteles Magyar Forintban (HUF) teljesíteni. Az átutalással történő teljesítés azon a napon minősül megfizetettnek, amikor az a szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került.

2.) A Hirdetési Díj késedelmes fizetése esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett időtartamra a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

3.) A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Szolgáltató a Megrendelő előzetes értesítés nélkül, automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből a Hirdetést. Megrendelő az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet.

Vis Maior

1.) Amennyiben a Szerződő Felek bármelyike vis maior következtében nem tudja a hirdetési szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának helye nincs. A vis maiorra okot adó körülmény beálltának tudomásszerzésétől számított 03 (három) munkanapon belül bármelyik fél köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik felet. Vis maior esetén Megrendelő mindaddig mentesül díjfizetési kötelezettsége alól, amíg a Szolgáltató a vis maior miatt nem képes a hirdetési szolgáltatást biztosítani.

2.) A fenti 1) pont értelmezése szempontjából vis maiorra okot adó eseményen minden olyan eseményt érteni kell, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső ok vagy erőhatás idézett elő. Ebbe a körbe esnek különösen a természeti jelenségek, terrortámadások, különböző harci cselekmények, sztrájkok stb.

A szerződés megszűnése

1.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hirdetési szerződést

a) közös megegyezéssel,

b) rendes felmondással, 60 napos felmondási idő mellett,

c) illetve azonnali felmondási idő melletti rendkívüli felmondás útján szüntethetik meg.

2.) A rendes felmondást írásban, a másik félhez intézett ajánlott levél útján kell közölni.

3.) A rendkívüli felmondást minden esetben írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amiben a vétlen fél köteles póthatáridőt tűzni. Felek a rendkívüli felmondást a póthatáridő eredménytelen eltelte esetén tekintik jogszerűnek.

4.) Szolgáltató különösen akkor élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha Megrendelő díjfizetési, illetve jelen szerződésben vállalt egyéb kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

5.) Megrendelő különösen az alábbi esetekben élhet a rendkívüli felmondás jogával:

a) ha Szolgáltató a Hirdetést 3 (három) napon keresztül nem tarja folyamatosan az Interneten, vagy az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosan hibás, és ennél fogva a rendeltetésszerű használata a Megrendelő, valamint más felhasználók részére nem biztosított;

b) ha a Szolgáltató a hirdetési szerződésben rögzített egyéb kötelezettségeinek felróható módon nem tesz eleget.

Záró rendelkezések

1.) Szerződő Felek a hirdetési szerződés teljesítése során, annak érdekében kötelesek együttműködni, és egymást a szerződés teljesülése szempontjából lényeges összes körülményről ennek megfelelően tájékoztatni.

2.) Szerződő Felek a hirdetési szerződésből származó esetleges jogvitáikat megkísérlik elsődlegesen egyeztetés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Pécsi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

3.) Jelen általános szerződési feltételek bármely pontjának esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét.

4.) A Szolgáltatás és a szerződés területi hatálya: Magyarország.

A hungarokamion.hu weboldal elérése csak Magyarországról biztosított, így gyakran előfordulhat, hogy egyes országokban a weboldal nem, vagy csak időszakosan tekinthető meg!

Bizonyos esetekben és időszakokban fenntartjuk a jogot a szolgáltatás belföldi elérésének korlátozására is! Ez különösen az oldal rosszindulatú és kártékony támadásai esetén fordulhat elő.