Tudnivalók

Túlméretes, túlsúlyos rakományok szállítása, útvonalengedély

  • A vonatkozó 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről letölthető innen.
  • A szállítójármű és a kísérőjármű felszerelései ITT látható és beszerezhető!
  • A kísérőjárművet fel kell szerelni az ITT látható 5 jelzést adó kísérőtáblával!
  • Tengelyterhelés és ösztömeg ellenőrzés

A vonatkozó EU-s Jogszabályok:

 

RENDELET VÁLTOZÁS MAGYARORSZÁGON!

2010.11.01-től a 26/2009. (VI.22.) KHEM rendelete hatályát veszti, helyébe a 13/2010. (X.5.) NFM rendelete lép, mely a Magyar Közlöny 2010. évi 154. számában található.

1. Magyarország területén a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet szabályozza a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedését, a közútkezelői és hatósági eljárást, valamint a díjfizetés feltételeit.

2. Magyarországon útvonalengedély-köteles az a jármű, amelynek terhelése, illetve mérete a járművön lévő rakományt is figyelembe véve a külön jogszabályban meghatározott értékeket meghaladja.

3. Az útvonalengedélyt (közútkezelői hozzájárulást) az illetékes közútkezelő adja ki:

       országos közutat érintő esetben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

       Budapest területén a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály.

4. Az útvonalengedély iránti kérelmet az erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével az engedélyező szervezethez kell benyújtani. Az engedély benyújtható:

      a jármű üzembentartójának székhelye (telephelye) vagy

      a jármű indulási helye szerinti közútkezelőhöz. Az ország területére belépő jármű indulási helyének a közúti határátkelőhelyet kell tekinteni. 

Az út kezelője a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet alapján megállapodhat a jármű üzemben tartójával abban, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedéséért járó díjat utólagosan számolják el, ezen felül pedig Együttműködési megállapodás az elektronikus ügyintézésről és a díjfizetésről köthető – bizonyos feltételek teljesülése esetén – arra vonatkozóan, hogy mind a kérelem, mind pedig az útvonalengedély továbbítása elektronikus úton történjen. 

5. A közútkezelő az útvonalengedélyt megtagadhatja, ha

      a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllépő, illetőleg a túlméretet okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható,

      a közút teherbírása és állapota alapján – figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal jellegű létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére – nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet meghaladó jármű azon közlekedjék.

A közútkezelő az útvonalengedélyben előírja a jármű közlekedésére igénybe vehető útvonalat és a közlekedés feltételeit.

6. A 40 tonna össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedéséért túlsúlydíjat kell fizetni, amelynek összegét a hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának, hozzájárulás hiányában a közúton megtett távolság (km) alapján kell megállapítani.

7. Az útvonalengedély kérelem benyújtásakor eljárási díjat kell fizetni.

8. A közútkezelő – amennyiben a közlekedésbiztonsági szempontok indokolják – a jármű közlekedéséhez rendőri, illetve egyéb szakkíséretet is előírhat. A különösen nagyméretű, illetve nehéz szállítmányok célba juttatásánál szállítmányozó és járműkísérő irodák közreműködnek.

9. Az útvonalengedély kiváltása egyéb díjfizetési kötelezettség alól nem mentesít.

10. A nemzetközi forgalomban közlekedő járművek össztömegét, tengelyterhelését és méretét a határon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közúti mérőállomásai ellenőrzik, bizonyos esetekben a vámhatóság bevonásával. Amennyiben az útvonalengedély-köteles jármű érvényes útvonalengedéllyel nem rendelkezik, a vámhatóság, illetve a határrendészeti kirendeltség megtagadhatja a jármű határátkelőhelyi be-, illetve kiléptetését.

11. A belföldi forgalomban közlekedő járművek ellenőrzését az arra feljogosított hatóságok végzik. Az ellenőrzést végző jelzésére a jármű vezetője köteles:

       a járművet megállítani,

       a jármű és a rakomány okmányait bemutatni,

       a járművet a helyszíni mérésnek alávetni.

Az ellenőrzést végző az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amennyiben az útvonalengedély-köteles jármű érvényes útvonalengedéllyel nem rendelkezik vagy az abban foglaltaktól eltérően közlekedik. Az ellenőrzött jármű vezetője észrevételt tehet a helyszínen, amennyiben a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet. A jegyzőkönyv egy példányának átvételét a jármű vezetője aláírásával igazolja.

Forrás: Magyar Közút

A túlméretes és a túlsúlyos szállítmányok az EU-ban

Az EU jogilag szabályozta a közúti árufuvarozás során megengedett legnagyobb össztömegek és méretek kérdését. Azok a rakományok, melyeknek össztömege, illetve mérete meghaladja az említett határértékeket, csak különleges engedélyek birtokában szállíthatók, melyeket a regionális, illetve a tagállami hatóságoktól kell beszerezni. Ilyen esetekben beszélünk túlméretes, illetve túlsúlyos szállítmányokról. Az egyes tagállamok más-más szabályokat és eljárásokat léptettek életbe azt illetően, hogyan lehet az említett engedélyeket – a jármű kíséretével, a megengedett időkerettel és sebességgel stb. kapcsolatban – beszerezni. Ezek az eltérések megnehezítik a fuvarozóvállalatok dolgát.

Az EU ezért iránymutatásokat adott ki a nem szokványos közúti szállítmányok témájában .

További információk: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Forrás: Európai Bizottság

.

(Ezt a cikket 16587 alkalommal tekintették meg.)