ADR Előírások Hírek Jogszabályok, rendeletek Tudnivalók

A tűzoltó készülékekre vonatkozó előírások

A Tűzoltó készülékekre vonatkozó üzemeltetési és műszaki feltételeket a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet írja elő.

A Tűzoltókészülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek a fenti rendelet 2011 október 1.-i állapotának megfelelően az alábbiakat írja elő:

107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására

a) 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os
b) 12 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os
c) 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására

a) 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os
b) 31-100 személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os
c) 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os vagy
2 db 6 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:

a) a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
b) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
c) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.

(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelő, de legalább az (1) bekezdés szerinti tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.


.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a következőket írja elő szintén a 2011 október 1.-i állapot szerint

8.1.4 Tűzoltó eszközök

8.1.4.1 A veszélyes árut szállító szállítóegységekre – a 8.1.4.2 bekezdésben említett szállítóegységek kivételével – a következő előírásokat kell alkalmazni:

a) Minden szállítóegységet legalább egy darab, a szállítóegység motorjában vagy a vezetőfülkében keletkezett tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni. Ennek a hordozható tűzoltó készüléknek legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készüléknek kell lennie, amely A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas.

b) További készülékek szükségesek a következők szerint:

i) a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:

A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 12 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek közül legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;

ii) a 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:

A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 8 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek közül legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;

iii) a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:

A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 4 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek).

c) A b) pontban előírt tűzoltó készülékek összes szükséges oltóanyag mennyisége az a) pontban előírt tűzoltó készülékek) oltóanyag mennyiségével csökkenthető.

8.1.4.2 Azokat a szállítóegységeket, amelyek az 1.1.3.6 bekezdés szerint végeznek veszélyes áru szállítást, egy darab, legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni.

8.1.4.3 Az oltóanyagnak alkalmasnak kell lennie a járművön való alkalmazásra, és meg kell felelnie az EN 3 „Hordozható tűzoltó készülékek” c. szabvány, 1-6 rész (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995) vonatkozó előírásainak.

Ha a jármű a motorban keletkező tűz leküzdésére önműködő vagy könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel van felszerelve, nincs szükség arra, hogy a hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására. Az oltóanyagnak olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében, sem a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen mérgező gázokat.

8.1.4.4 Az előző 8.1.4.1, ill. 8.1.4.2 bekezdés előírásainak megfelelő hordozható tűzoltó készülékeket ólomzárral kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták. Ezenkívül el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által elismert szabványnak megfelel, ill. az érvényesség lejáratának időpontját (év, hónap) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni.

Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint időszakosan ellenőrizni kell.

8.1.4.5 A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könnyen elérhető helyre kell elhelyezni oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek és üzemképességük ne csökkenjen.


 

A tűzoltó-készülékek karbantartása

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint:

Általános elõírások

10. § (1) Tûzoltó készülék karbantartást kizárólag jogosultsággal rendelkezõ karbantartó szervezet végezhet.

(2) A tûzoltáskor mûködésképtelen tûzoltó készülékrõl a készenlétben tartónak az OKF felé bejelentést kell tennie.

11. § (1) A tûzoltó készülékek élettartamát és karbantartási időközeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(2) A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási, vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körû karbantartás esetében a tûzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási idõpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév elsõ hónapjának utolsó napja a gyártási idõpont.

Ez röviden azt jelenti, hogy az új készülékekre a vásárláskor gyártói végellenőrzést igazoló garancia matrica kerül felragasztásra, majd a ciklusidőnek (pl.: 6kg-os porral oltó esetén 1 év) megfelelően kell az engedéllyel (hologramos OKF azonosítóval) rendelkező személynek a karbantartást elvégezni. A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó jelöléseit nem takarhatják el. (a szerk.)

12. § Tûzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet.

A készenlétben tartó feladatai (ez általában a jármű üzemeltetője)

13. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselõje a rendszeresen, legalább negyedévente ellenõrzi, hogy a tûzoltó készülék

a) az elõírt telepítési helyen van,
b) rögzítése biztonságos,
c) látható,
d) magyar nyelvû használati utasítása a tûzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
e) használata nem ütközik akadályba,
f) valamennyi nyomásmérõ vagy jelzõ mûszerének jelzése a mûködési zónában található,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
h) fém vagy mûanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
i) zárópecsétje sértetlen,
j) felülvizsgálata esedékes-e, és
k) állapota kifogástalan, üzemszerû.

(2) A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti.
(3) Ha a készenlétben tartó az ellenõrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetésérõl.

14. § (1) Akészenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tûzoltó készülékek 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tûzoltó készülékek újratöltésérõl.

(2) A 13. § (1) bekezdésben meghatározott idõszakot tûzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha
azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

Karbantartás

21. § (1) A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó
jelöléseit nem takarhatják el.

(2) Az OKF azonosító jelet úgy kell felragasztani, hogy a karbantartást igazoló címkét részben fedje át, de az adatokat ne takarja el. Az OKF azonosító jel kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt és csak egyszer használható fel.

(3) A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása – a legutolsó közép- vagy teljes körű karbantartást és gyártói végellenõrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével – az OKF azonosító jellel együtt történik.

(4) A karbantartást igazoló címke tartalmazza

a) a „FELÜLVIZSGÁLVA” szót,
b) a karbantartó szervezet nevét és címét,
c) a karbantartó személy aláírását, vagy az aláírással egyenértékû azonosító jelzést,
d) a karbantartás jellegét (alap-/közép-/teljes körû karbantartás, újratöltés),
e) a karbantartás dátumát (év, hónap), és
f) a következõ karbantartás esedékességét idõponttal megadva (év, hónap), amelyet angolul és németül is meg kell
adni.

(5) A karbantartást igazoló címke

a) öntapadós kivitelû,
b) közérthetõ nyelvezetû,
c) segédeszköz nélkül olvasható, (a betûméret minimum 3 mm)
d) nem zavaró logóval, emblémával kiegészíthetõ, és
e) olyan anyagú, melynek élettartama a felülvizsgálat érvényességi idejével arányos.

(6) A vonatkozó mûszaki követelménynek nem megfelelõ tûzoltó készülékek esetében a nyomáspróba adatait (év, hónap, a nyomáspróbát végzõ jele) a tûzoltó készülék tartályán és hajtóanyag palackján maradandóan és jól látható módon, a tartályon adattáblával, a hajtóanyag palackon beütéssel kell feltüntetni.

További részletek a 2011 október 6.-án életbelépő Új Országos Tűzvédelmi Szabályzatban olvashatók.


.

A tűzoltó készülékek járműveken történő elhelyezésével kapcsolatban az Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat a következőket írja:

599. § A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készülék állandóan hozzáférhető és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.

.

Tűzoltókészülékek, felfüggesztők és tartó dobozok nagy választékban és kedvező árakon beszerezhetők a Convoy Truck Shop kamion-felszerelési szaküzletekben.

.

(Ezt a cikket 3958 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .