Az alábbiakban olvasható az Autós Nagykoalíció általános útmutatója a külföldi rendszámú járművek honosításával kapcsolatos eljárásról.


A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint a Magyar Köztársaságban érvényes hatósági jelzéssel és engedéllyel lehet a közúti forgalomban részt venni.

A jogszabály külön nevesíti és szankcionálja a külföldi rendszámmal történő jogellenes közlekedést.

A megfelelő szabálykövetés érdekében a külföldi rendszámmal ellátott járműveket a magyarországi nyilvántartásba kell vetetni és magyar hatóság jelzéssel (rendszámmal) ellátni.

Az eljárás két fő vonulatra bontható, nem mindegy, hogy Európai Unió (Európai Gazdasági Térség), vagy harmadik ország a járművet rendszáma szerint nyilvántartó állam.

Az EGT tagállamok valamelyikéből származó jármű:

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerint:

2. § (1) A rendelet alkalmazásában

e) „közösségi jármű”: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá Svájcban (a továbbiakban: származási ország) nyilvántartásba vett, forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármű,

 g) „jármű-honosítási eljárás”: a közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésére irányuló engedélyezési eljárás, amelyben a közlekedési hatóság elismeri a jármű forgalomban tartására a származási országban megszerzett jogosultságot,

 

4/C. § (1) A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a közlekedési hatóság kérelemre, a származási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján jármű-honosítási eljárás alkalmazásával végzi. A jármű-honosítási eljárásra – a (2)-(8) bekezdésben foglalt eltéréssel – az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

(2) A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a jármű tulajdonosa rendelkezzen a származási ország illetékes hatósága által kiadott okmányokkal (eredeti, vagy a kibocsátó hatóság által hitelesített másolattal), amelyek igazolják:

a) a jármű tulajdonjogát (beleértve az üzemben tartás jogát is), valamint

b) a forgalomban való részvétel jogosultságát (ideértve a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszer szerinti okmányokat és azok érvényességét is).

(3)

(4) A jármű-honosítási eljárásban a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges, valamint a regisztrációs adóról szóló törvényben meghatározott további adatait a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okmányok figyelembevételével kell megállapítani.

(5) A jármű-honosítási eljárásban végzett szemle során ellenőrizni kell a jármű azonosító adatait, valamint a (2) bekezdésben említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan rögzíteni a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges – az 1. számú mellékletben foglalt „Műszaki adatlap”-on meghatározott – adatokat. A „Műszaki adatlap” „45. Záradékok” rovatában fel kell tüntetni a (2) bekezdésben említett, a jármű-honosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok azonosítóit is.

(6) A nyilvántartásba vételhez szükséges típusjellemző adatokat az EK típusjóváhagyással rendelkező járműtípus esetén a járműhöz a gyártó által kiadott „Megfelelőségi nyilatkozat” alapján, az EK típusjóváhagyással nem rendelkező közösségi jármű esetén a származási ország illetékes hatósága által kiadott forgalmi engedély alapján kell megállapítani.

(7)

(8) A jármű-honosítási eljárás keretében végzett szemlén kívül a 12. §-ban meghatározott időszakos vizsgálatot abban az esetben kell elvégezni, ha a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályát meghaladó idő megállapítása érdekében a tulajdonos ezt kéri.

(9) A jármű-honosítási eljárásban kiadott „Műszaki adatlapon” a következő időszakos vizsgálat határidejét a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályával megegyezően, de legfeljebb a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamban kell meghatározni.

(10) Ha a szemle során megállapításra kerül, hogy a jármű nem üzemképes, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve a környezetet súlyosan szennyezi, a közlekedési hatóság a „Műszaki adatlap” időbeli hatályaként a „Műszaki adatlap” kiadásának napját tünteti fel.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet szerint:

(3)3 E rendelet alkalmazásában:

a) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

d) Szokásos tartózkodási hely:

da) az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint

db) azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;

e) Új jármű: a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy márka kereskedésben közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), hatóság által még – ideiglenes jelleggel sem – nyilvántartásba nem vett jármű, illetve a Magyarországon gyártott – nyilvántartásban még nem szereplő – jármű;

f)4 Használt jármű: egy külföldi hatóság által már – akár ideiglenes jelleggel is – nyilvántartásba vett jármű, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásában nem szereplő, vagy kivont állapotú jármű;

38. §119 (1) A külön jogszabályban120 meghatározott járművel – kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt, állati erővel vont járművet, kézikocsit – közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték.

(2) A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha

a) a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy eredetivel megegyezőként hitelesített másolattal igazolták, vagy, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták,

c) a külön jogszabályban121 meghatározott gépjárművek esetén a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták, és annak valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrizte,

d) a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította,

e) a jármű üzembentartója a Magyar Köztársaság területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel).

(3) A (2) bekezdésben írt feltételek igazolása mellett, a járművek forgalomba helyezésének további feltételei:

b) más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott

ba) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy

bb) harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került;

(4) Ha más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, illetve ha a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részből áll, de az nem az eredeti példány, a forgalomba helyezést megelőzően a származásellenőrzést el kell végezni.

Tehát az EGT tagállamokból származó járművek esetén egyszerűsített eljárásban, a regisztrációs adó megfizetését követően helyezhető magyarországi forgalomba a jármű.

Ezekben az esetekben a célszerű eljárási sorrend:

ü    a járművel a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén megjelenni a jármű szemléje és esetleges műszaki megvizsgálása miatt.

ü    az ott kiállított Műszaki Adatlappal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervénél a regisztrációs adó rendezése

ü    a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a jármű forgalomba helyezése (rendszámtábla és forgalmi engedély kiváltása)

A harmadik országból származó jármű esetén követendő eljárás:

Az EU határán – ami nem feltétlenül Magyarország – a járműre vámot kell fizetni. Figyelem! Az EU-ban csak egy alkalommal van vámfizetési kötelezettség, tehát például Németországban lép EU határt a jármű és a vám kifizetése ott megtörtént, újabb vámfizetés másik EU tagállamban már nincs!

A műszaki megvizsgálás nem egyszerűsített eljárásban történik. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárást követő műszaki megvizsgálás és eredetiség vizsgálat kötelező.

A regisztrációs adó ebben az esetben is megfizetendő tétel.

A közlekedési igazgatási eljárás során kötelező a származás ellenőrzés elvégzése.

A harmadik országból behozott járművek esetén követendő eljárási sorrend:

ü    a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a jármű származásellenőrzés kezdeményezése

ü    a származásellenőrzés eredményét igazoló okirattal a járművel a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén megjelenni a jármű műszaki megvizsgálása miatt.

ü    az ott kiállított Műszaki Adatlappal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervénél a regisztrációs adó rendezése és amennyiben az EU-ban még nem történt meg a vám rendezése, úgy a vám megfizetése.

ü    a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a jármű forgalomba helyezése (rendszámtábla és forgalmi engedély kiváltása)

Az Autós Nagykoalíció az javasolja, hogy a tájékoztatóban foglaltak mellett minden konkrét esetben kérjék jogász és/vagy a hatóság véleményét is!

Forrás: Autós Nagykoalíció
.

(Ezt a cikket 1673 alkalommal tekintették meg.)

Vélemény, hozzászólás?